O letní škole

Letní škola se skládá ze seminářů, workshopů a přednášek a je určena pro učitele a učitelky všech aprobací s důrazem na vyučující společenskovědních a humanitních předmětů (dějepis, občanská výchova, český jazyk a literatura, mediální výchova, výtvarná výchova apod.). Vítání jsou ale samozřejmě i muzejní pedagogové a pedagožky, lektoři a lektorky a všichni zájemci o problematiku. Letní školu pořádá Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Centrem současného umění DOX. Ústředním tématem letní školy jsou starší dějiny. Konkrétně se zaměříme na moderní a předmoderní historické epochy jako předmět školní výuky. Volba tématu vychází ze situace, kdy řada metodických inovací na poli výuky dějepisu byla vyvinuta na tématech ze soudobých dějin, avšak většina učitelek a učitelů se ve své výuce významně věnuje právě dějinám do roku 1918. 

Základními východisky letní školy jsou přístupy historické gramotnosti a badatelsky orientované výuky. Pojem historické gramotnosti vychází z teoretického rámce kritického historického myšlení kanadských didaktiků Petera Seixase a Toma Mortona (2013) a jejich pozdějších rozpracování v českém kontextu didaktiky dějepisu Kamilem Činátlem, Jaroslavem Pinkasem a Jaroslavem Najbertem. Badatelsky orientovaná výuka je založena na aktivní práci žáků s historickými prameny, přičemž rozvíjí jejich analytické dovednosti a kompetence k učení a řešení problémů.

Tematicky nabídne letní škola výběr z badatelských přístupů ke starším dějinám. Zaměří se jak na konkrétní historické události (revoluce, geopolitické změny, válečné konflikty, náboženské střety), tak na dlouhé historické procesy s jejich kontinuitami i diskontinuitami.

Letní škola je organizována v rámci výzkumné skupiny pro digitální didaktiku, která vznikla na Filozofické fakultě UK ve spolupráci mezi Ústavem českých dějin a Ústavem informačních studií a knihovnictví.

Kapacita letní školy je naplněna. Děkujeme za Váš zájem!